XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Już po raz siedemnasty odbył się w Białymstoku Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. Motto tegorocznego marszu to: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”.

W przeddzień, 7 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków z udziałem członków Zarządu, przewodniczących Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz prezesów Zarządów Oddziałów Związku Sybiraków.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków, dokładny program uroczystości przedstawił prezes Zarządu Oddziału w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, a następnie dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński omówił plany budowy i wyposażenia będącego w budowie muzeum na przedstawionej planszy.

W tym też dniu miały miejsce dwa programy artystyczne – jeden w wykonaniu harcerzy z Krakowa z programem skierowanym do młodzieży, o wspaniałej oprawie artystycznej i z przekazem patriotycznym oraz dla trochę starszej „młodzieży” występ Ireny Santor.

Wiele artystycznych, a zarazem bolesnych wrażeń dostarczyły wystawy plenerowe w dolnej części kościoła pw. Ducha Świętego w Białymstoku przygotowane przez IPN: „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR w latach 1939–1941” i „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas… Internowani w latach 1944–1947” oraz wystawa przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru „Sybir – Niepodległość – Piłsudski. Pamięć Sybiru w Niepodległej”.

Dzień marszu, 8 września, rozpoczął się świętą liturgią w Katedralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, a następnie uczestnicy kolejnej części uroczystości zgromadzili się przy Pomniku Katyńskim. Po wysłuchaniu hymnu państwowego zebranych przywitał przewodniczący Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź.

Następnie nastąpił ceremoniał odznaczeń medalami Pro Patria przez p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Odznaczeni to: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Marcin Frączek oraz komendant miejski policji Wojciech Macutkiewicz.

Miały też miejsce odznaczenia związkowe. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymały Oddziały Związku w Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach, Olsztynie, Płocku i Puławach. Dekoracji dokonał prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko w asyście prezesa Zarządu Oddziału w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia.

Po zapaleniu zniczy pamięci i złożeniu wspólnego wieńca od mieszkańców Białegostoku, duchowni obrządku katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego odmówili modlitwę ekumeniczną.

Przemarsz uczestników do kościoła pw. Ducha Świętego odbył się ulicami: Świętojańską, Branickiego, Piastowską. W Marszu Pamięci wzięło udział około 12 tys. osób, w tym niezwykle licznie uczniowie szkół podstawowych i średnich, harcerze oraz Polacy z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi (300 osób), Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady. Ulicami miasta wraz z uczestnikami przeszło 250 pocztów sztandarowych.

Wartę przy Pomniku Katyńskim, a następnie przy Grobie Nieznanego Sybiraka pełnili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, policjanci, harcerze oraz w mundurach legionistów uczniowie łódzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Mszę świętą celebrował JE abp prof. dr hab. Edward Ozorowski, natomiast homilię wygłosił kapelan białostockich Sybiraków ks. prałat Józef Wiśniewski – przekazał również pozdrowienia i życzenia od krajowego kapelana Sybiraków ks. Zdzisława Banasia.

Przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka został odegrany hymn państwowy i odśpiewany przez ppłk. Jerzego Abramowicza Hymn Sybiraków.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił wiceprezydent Adam Poliński. Do uczestników marszu zostały skierowane listy od prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, prezesa IPN Jarosława Szarka. Przemawiał marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko przedstawił w swoim wystąpieniu rys historyczny o deportacji Polaków i ich gehennie na zesłaniu.

Modlitwa ekumeniczna w intencji zmarłych Sybiraków poprzedziła apel pamięci – w zawołaniu smoleńskim przypomniany został sekretarz generalny Związku Sybiraków Edward Duchnowski, który zginął w katastrofie w 2010 r.

Po salwie honorowej nastąpił ceremoniał składania kwiatów – w imieniu Sybiraków wieniec złożył prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko w asyście osób towarzyszących, przedstawiciele władz naczelnych RP, a najbardziej wzruszającym momentem było złożenie kwiatów przez kurator Jadwigę M. Szczypiń z delegacją uczniów.

Zapalenie zniczy przez harcerzy zakończyło oficjalne uroczystości związane z XVII Międzynarodowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru, ale jeszcze długo po tym gromadziły się grupy Sybiraków przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, odczytując tabliczki umieszczone na Ścianie Pamięci, poświęcone tym, którzy tam pozostali, jak i tym, którzy odeszli na wieczną wartę po powrocie do ojczyzny.

Uroczystościom XVII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru towarzyszyły wystawy „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR w latach 1939–1941” i „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas… Internowani w latach 1944–1947” w kościele pw. Ducha Świętego

Sybiracy w kościele pw. Ducha Świętego

Uroczystości uświetnił występ Ireny Santor. Na zdjęciu obok artystki prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, z lewej prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź

Przy Pomniku Katyńskim przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź

Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk odznaczył zasłużonych podlaskich działaczy medalami Pro Patria. Odznaczeni (od prawej): wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Marcin Frączek oraz komendant miejski policji Wojciech Macutkiewicz

Odznaczenie przez prezesa Zarządu Głównego ZS Kordiana Borejkę Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków sześciu Oddziałów ZS. Na zdjęciu (od prawej): prezes ZG ZS Kordian Borejko, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, prezesi odznaczonych Oddziałów: Tadeusz Chwiedź (Białystok), Mirosław Myśliński (Bydgoszcz), Eugeniusz Cymbor (Gliwice), Zygmunt Skotnicki (Olsztyn), Remigiusz Bielewicz (Płock), Henryk Skirgajło (Puławy)

Złożenie kwiatów od mieszkańców Białegostoku – od prawej: prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński, Małgorzata Markiewicz ze stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Związku Sybiraków oraz duchowieństwa

Ulicami Białegostoku przeszedł po raz siedemnasty marsz upamiętniający zesłańców Sybiru. Na czele poczty sztandarowe Oddziału ZS w Białymstoku i Zarządu Głównego ZS

W marszu licznie udział wzięła młodzież szkolna

Msza święta w kościele pw. Ducha Świętego

Na zdjęciu (od lewej): prezes ZG ZS Kordian Borejko, senator Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot

Przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka przemawia prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko

Modlitwa ekumeniczna duchownych obrządku katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego

W imieniu Związku Sybiraków kwiaty złożyli (od lewej) prezes Zarządu Oddziału w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko, wiceprezes Mieczysław Pogodziński i członek Zarządu Wacław Mandryk

Kwiaty składa kurator Jadwiga M. Szczypiń wraz z uczniami

Autor: Jolanta Hryniewicka

Zdjęcia: Urząd Miejski w Białymstoku (Marcin Jakowiak), Marian Boczar