Informacja o spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uwzględniając treść korespondencji prowadzonej w 2017 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Sybiraków a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierownictwo Związku wystąpiło z prośbą do minister Elżbiety Rafalskiej o odbycie spotkania roboczego w sprawie przyznawania świadczeń rentowych Sybirakom, którzy ich nie posiadają. Minister wyraziła zgodę na takie spotkanie, które odbyło się 25 października 2017 r. w siedzibie ministerstwa. Ze strony ministerstwa brało udział w spotkaniu pięcioro dyrektorów departamentów w swojej pracy merytorycznie zaangażowanych w tematykę świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych, pod przewodnictwem dyrektor Biura Ministra dr inż. Grażyny Ożarek. Związek Sybiraków reprezentowali: prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, sekretarz generalny Eugeniusz Kuszka, członek Prezydium Wacław Mandryk.

Kordian Borejko przedstawił informację liczbową dotyczącą Sybiraków, wskazując, że spośród 26 tys. żyjących jeszcze zesłańców Sybiru około 2,5 tys. osób nie posiada świadczeń rentowych orzekanych z powodu złego stanu zdrowia pozostającego w związku przyczynowym z pobytem na Syberii. Na podstawie informacji, jaką otrzymujemy z Oddziałów Związku Sybiraków z kraju, wynika, że orzecznicy odmawiają przyznawania świadczeń rentowych, pomimo dołączania do wniosków kierowanych do terenowych Oddziałów ZUS zaświadczeń lekarzy specjalistów, często z opinią Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych naukowych autorytetów medycznych. Pomimo dwóch odbytych spotkań z naczelnym lekarzem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr n. med. Grażyną Hart w 2016 r. i 2017 r., podczas których lekarze z oddziałów ZUS w kraju w czasie szkolenia uzyskali informacje oraz stanowisko medycznych autorytetów naukowych z zakresu wpływu ekstremalnych warunków pobytu w czasie zesłania na dalszy stan zdrowia w życiu dorosłym, przy rozpatrywaniu wniosków rentowych składanych przez Sybiraków lekarze orzecznicy nie zmienili w pełni swojego stanowiska. W trakcie badań często zdarza się, że lekarze orzecznicy pytają: „A po co pan/pani tam jechał/a…”. Takie sytuacje potwierdzają brak odpowiedniego przeszkolenia lekarzy orzeczników, a szczególnie w zakresie wpływu długotrwałych represji na dalszy stan zdrowia, co właśnie dotyczy osób zesłanych na Syberię i do Kazachstanu. Przy tym należy uwzględnić fakt, że przyznanie renty dla 2,5 tys. osób nie spowoduje konieczności wydatkowania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, gdyż w ciągu roku umiera w ostatnich latach około 2,2–2,5 tys. Sybiraków posiadających świadczenie rentowe.

Eugeniusz Kuszka przedstawił szczególnie nabrzmiałą sytuację wśród Sybiraków z Dolnego Śląska, podając konkretne przykłady negatywnego załatwiania wniosków o rentę, czego doświadczył sam, gdy lekarz orzekający całkowicie nie wziął pod uwagę opinii lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – argumentując kilkudziesięcioletnim już upływem czasu od pobytu na Syberii. Podkreślił, że te przykłady świadczą dobitnie o braku wiedzy u lekarzy orzekających w sprawie następstw ekstremalnych warunków pobytu na Syberii. Jako prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu odbył spotkanie z dyrektorem Oddziału ZUS w Wałbrzychu dotyczące negatywnego orzekania przez tamtejszych lekarzy w sprawie wniosków Sybiraków tam mieszkających, co jednak niczego nie zmieniło. Województwo dolnośląskie legitymuje się w dalszym ciągu jednym z najwyższych wskaźników, gdzie brak świadczeń rentowych u Sybiraków tego regionu wynosi przeciętnie około 25%.

Wacław Mandryk w nawiązaniu do treści pism kierowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Zarządu Głównego Związku Sybiraków podniósł, że podawana treść w tych pismach – np. taka, że nie jest wystarczającym argumentem we wniosku fakt samego pobytu na Syberii do przyznania renty – jest bezpodstawna, ponieważ takie przypadki praktycznie nie mają miejsca. Do wszystkich wniosków dołączana jest dokumentacja medyczna, której lekarze orzekający i sądy nie uznają. Sądy przy wydawaniu swoich postanowień w sprawie odwołań składanych przez Sybiraków kierują się opiniami lekarzy orzekających. W przypadku praktycznie wszystkich wniosków – odwołań sądy w swoich postanowieniach utrzymują w mocy decyzje wydane przez lekarzy orzekających. Taki stan jest krzywdzący dla niewielkiej dwuipółtysięcznej grupy Sybiraków, którzy świadczeń rentowych z powodu złego stanu zdrowia pozostającego w związku przyczynowym z pobytem na Syberii nie posiadają. Ponadto Wacław Mandryk zawnioskował, aby do grupy weteranów wojennych, którzy samodzielnie nie są w stanie pokryć kosztów pobytu całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i dla których państwo ustanowiło pełne prawo do takiej pomocy finansowej przez samorządy lokalne, włączyć wszystkich kombatantów i osoby represjonowane – mających porównywalne warunki materialne jak weterani wojenni. Takich osób w całym kraju może być około 2 tys.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z powagą wysłuchali wypowiedzi przedstawicieli Związku Sybiraków, uznając za zasadne przeszkolenie lekarzy orzekających w sprawach osób represjonowanych, przyznając przy tym, że konieczne byłoby spotkanie bezpośrednie przedstawicieli Związku z nowo mianowaną prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ponownego omówienia nabrzmiałych problemów w sprawie świadczeń rentowych, m.in. w aspekcie opinii medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i opinii prawnej Katedry Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Biura Ministra dr inż. Grażyna Ożarek zobowiązała się, że do spotkania z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dojdzie jeszcze w 2017 r.

Przekazana została także informacja przez członków Związku Sybiraków o obchodach w 2018 r. – 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków, 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków oraz o VIII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Sybiraków.

Wacław Mandryk