Szanowni Państwo.

Zarząd Główny Związku Sybiraków przypomina Oddziałom posiadającym numer KRS i NIP  o następujących obowiązkach:

W terminie ustawowym do dnia 31 stycznia 2023 roku:
– stowarzyszenia (wpisane do KRS z numerem NIP),
– fundacje,
  oraz spółdzielnie
muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych   https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
( rejestr prowadzony przez Ministra Finansów ).
Sprawozdanie podpisują Profilem Zaufanym osoby reprezentujące Oddział zgodnie ze statutem Związku.  (Prezes, Sekretarz i Skarbnik) 
Prawidłowe ustalenie tożsamości beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenie informacji nie ogranicza się do przeniesienia danych uwidocznionych wcześniej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zaniechanie dokonania zgłoszenia lub zgłoszenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym karane jest karą pieniężną w wysokości do 1.000.000 złotych ( miliona złotych ).
( art. 153 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – dalej: ustawy AML )
  1. Zwracamy również uwagę, że art. 58 pkt 12 ustawy AML, swoim zakresem obejmuje wyłącznie stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, zatem nie nakłada obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych na inne niż stowarzyszenia podmioty podlegające wpisowi do „rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112).
Złożenie fałszywego oświadczenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Kara taka może spotkać osobę składającą fałszywe oświadczenie ( np. członka zarządu lub prezesa ).
( art. 61 ust. 5 ustawy AML w zw. z art. 233 par. 6 Kodeksu karnego )

Niektórzy kontrahenci ( w tym banki oraz księgowi prowadzący księgi rachunkowe ) zobowiązani są sprawdzać poprawność informacji zgłoszonych do Rejestru przez swoich klientów informacji i raportować stwierdzone nieprawidłowości do organu prowadzącego Rejestr (Ministra Finansów).

( art. 37 ust. 3 ustawy AML w zw. z art. 61a ustawy AML )
Bardzo pomocną będzie dla Państwa instrukcja jak zgłaszać, zamieszczona na stronie ngo.pl – https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja
Wyjaśnienia w sprawie składania zgłoszenia:  https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165#6
Click to listen highlighted text!